Učenci na tekmovanju Kresnička rešujejo naloge različnih tipov:

Naloge izbirnega tipa (IT)

Med ponujenimi odgovori (dvema ali več) je potrebno izbrati pravega (enega). Učenci obkrožijo en odgovor. Če je obkroženih več odgovorov, se ne upošteva nobenega: kot da odgovora ni. V razpredelnico vpišemo črko pri izbranem odgovoru ali X, če odgovora ni (ali jih je več).

Večodgovorne naloge (VO)

Pravilnih je več odgovorov. To so npr. naloge z obkroževanjem. Običajno v razpredelnico za vsakega od ponujenih odgovorov vpišemo bodisi D, če ga je učenec izbral (obkrožil), bodisi N, če ga ni izbral, včasih pa je v navodilih zapisana druga (bolj naravna) izbira znakov. Večinoma pa nalogo, ki je v osnovi večodgovorna, preoblikujemo v enostavno nalogo izbirnega tipa z dvema možnima odgovoroma (DA in NE).

Povezovalne naloge (P)

Posamezne pojme ali predmete iz prve množice (oštevilčene z zaporedno številko naloge in zaporedno številko pojma ali predmeta) morajo učenci povezati s pojmi ali predmeti iz druge množice (označene s črkami A, B, …). Povezovalna naloga je različica naloge izbirnega tipa. Če je posamezni pojem iz prve množice povezan z več pojmi iz druge množice, se ne upošteva nobene povezave: kot da odgovora ni. V razpredelnico vpišemo črko pri izbranem odgovoru ali X, če odgovora ni (ali jih je več).

Naloge z zaporedjem (Z)

To so naloge, kjer morajo učenci določiti pravilno zaporedje (korakov, opisanih z besedami, ali prikazanih na fotografijah, ali katero drugo zaporedje). V ustrezna okenca razpredelnice vpišemo zaporedje številk ali črk. Pri nalogi z zaporedjem je največje možno število točk, ki jih tekmovalec pridobi, enako številu elementov v tem zaporedju. Točkovanje nalog z zaporedjem je nekoliko zapleteno. Poenostavljeno povedano pa tekmovalec dobi približno toliko točk, kot je dolgo najdaljše pravilno podzaporedje v zapisanem zaporedju.

Če je na primer pravilno zaporedje ABCD, in je učenec kot rešitev naloge zapisal v celoti napačno, delno pa pravilno zaporedje ABDC, dobi za to 3 točke (od 4 možnih), ker je podzaporedje ABD (ali ABC) pravilno in dolgo 3 člene. Tudi če napiše samo ABC (ali ACD ali BCD) in je zadnje (ali pa katero prej) okence prazno (X), dobi 3 točke. Če je napisal ADCB, dobi 2 točki za podzaporedje  AB (ali AC ali AD), in tudi za zaporedje BADC dobi 2 točki za pravilno podzaporedje AD (ali AC ali BD ali BC). Točke se izračunajo avtomatično, ko v razpredelnico vpišemo zaporedje znakov.

Odprte naloge (O)

Pri teh nalogah učenci napišejo (narišejo) odgovor. Učitelj nalogo ovrednoti po navodilih in v razpredelnico vpiše število točk, ki jih je učenec pri nalogi dosegel.